ماموریت و چشم انداز بنیاد ملت

ماموریت و چشم انداز بنیاد ملت

بنیاد ملت با ماموریت:
ایفای مسئولیت های اجتماعی بانک ملت (گروه ملت) فعالیت می کند.

چشم انداز بنیاد ملت:
حضور بهنگام و اثربخش در مهمترین عرصه های ایفای مسئولیت اجتماعی بانک ملت (گروه ملت) به عنوان یک بنگاه (نهاد) اقتصادی و اجتماعی به نحوی که برای بانک امنیت معنوی و سربلندی اجتماعی و برای جامعه، پایداری،  شکوفایی و رضایتمندی دائمی به ارمغان آید.

کلمات کلیدی: ماموریت و چشم انداز