حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست

بنیاد  ملت به دلیل ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای آن در ایران،  طرح ملی آموزش حافظان محیط زیست را با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال تحصیلی 91-92  به مرحله اجرا درآورده است. در مرحله نخست این طرح 27000 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی تحت آموزش های آشنایی با محیط زیست و حفاظت از آن قرار گرفتند.

 این طرح که با عنوان اختصاری «حام» خوانده می شود، اهداف ویژه ای دارد که عبارتند از:
     . افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه نسبت به مقوله محیط زیست و اهمیت و جایگاه حافظان از آن
     . ارتقای سطح کنونی وضعیت حفاظت از محیط زیست از طریق فرهنگ سازی
     . جلب مشارکت هر چه بیشتر جامعه در حفاظت از محیط زیست
     . ایجاد نگرش پویا و گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه به عنوان وظیفه شهروندی
   . پاسخگویی به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی خود  در راستای تحقق مفهوم بانکداری پایدار و دوستدار محیط زیست

در این برنامه دانش آموزان شهرها و شهرستان های احمد آباد،  چناران،  تربت جام، نیشابور،  بردسکن، خلیل آباد و بجستان استان خراسان رضوی به عنوان جامعه هدف نهایی انتخاب شدند. هدف بنیاد ملت از انتخاب دانش آموزان به عنوان گروه هدف این بوده است که با انتخاب این گروه در واقع دستیابی به سه گروه مخاطب یعنی معلمان،  والدین و خود دانش آموزان وجود دارد. یعنی هر دانش آموز به مثابه یک عامل تغییر در خانواده خود نیز عمل می کند.

کلمات کلیدی: حفظ محیط زیست