توسعه آموزشی

توسعه آموزشی

در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم سواد مالی در ادبیات نظری و تجربی جهان گسترش روزافزونی یافته است. به طوری که در اکثر کشورهای جهان مفهوم سواد مالی به صورت یک استراتژی ملی در برنامه ریزی های کلان کشور طرح شده و آنها استراتژی ملی آموزش مالی را طراحی و تدوین کرده اند. 
از این رو بنیاد ملت طرح آموزش سواد مالی به کودکان را به عنوان یکی از برنامه های خود انتخاب و تلاش کرده است دانش آموزان را با ادبیات این حوزه آشنا کند. در این برنامه دانش آموزان ابتدا با مفهوم پول آشنا و مطالبی از قبیل چگونگی کسب پول، مفهوم درآمد، آنچه با پول خود انجام می دهیم، محل نگهداری پول در کشورها و تفاوت واحد پولی کشورها به آنها آموزش داده می شود. برنامه ریزی مالی در ادامه توسط کارشناسان بنیاد با کودکان مورد تمرین قرار می گیرد و درآن ضمن تشریح واژه بودجه بندی،  چگونگی حفظ و نگهداری پول نیز تشریح می شود.
پس انداز سومین مفهومی است که در این دوره ها به آن پرداخته و در آن بانک به عنوان محل امن و مناسب برای نگهداری پول معرفی می شود. چگونگی برداشت از پس انداز، واژه وام و قسط بانکی از دیگر مواردی بودند که مدرسان بانک ملت به دانش آموزان آموزش می دهند. 

کلمات کلیدی: توسعه آموزشی