ارکان بنیاد ملت

ارکان بنیاد ملت

هیات امنا: حسن روستا، محمود محمدیان، مسعود غلامپورراد، فتحعلی خوشبین
هیات مدیره: جواد عطاران،  غلامرضا کاظمی دینان، مسعود غلامپور راد

رئیس بنیاد : مسعود غلامپور راد

کلمات کلیدی: ارکان بنیاد